အမိုက်မှောင် အင်္ဂါ (၄) ပါး

၁။ လကွယ်နေ့။
၂။ သန်းခေါင်ယံ။
၃။ မိုးမှောင်ကျ။
၄။ တောအုပ်အတွင်း။