ချမ်းသာခြင်း (၂) မျိုး


၁။ ကာယသုခ-ကိုယ်၏ ချမ်းသာခြင်း။
၂။ စိတ္တသုခ-စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း။