ဣဒ္ဓိပါဒ် တရား (၄) ပါး

၁။ ဆန္ဒိဒ္ဓိပါဒ် - အလိုဆန္ဒ ပြည့်မြောက်ခြင်း။
၂။ ဝီရိယိဒ္ဓိပါဒ် - အားထုတ်မှု ပြီးမြောက်ခြင်း။
၃။ စိတ္တိဒ္ဓိပါဒ် - စိတ်ကိစ္စ ပြီးမြောက်ခြင်း။
၄။ ဝီမံ သိဒ္ဓိပါဒ် - အမှန်သိမှု၌ ပြီးမြောက်ခြင်း။
(သင်္ဂြိုဟ်)