ဣန္ဒြေ (၆) ပါး


၁။ စက္ခုန္ဒြေ - မျက်စိ ဣန္ဒြေ။
၂။ သောတိန္ဒြေ - နား ဣန္ဒြေ။
၃။ ဃာနိန္ဒြေ - နှာခေါင်း ဣန္ဒြေ။
၄။ ဇီဝှန္ဒြေ - လျှာ ဣန္ဒြေ။
၅။ ကာယိန္ဒြေ - ကိုယ် ဣန္ဒြေ။
၆။ မနိန္ဒြေ - စိတ် ဣန္ဒြေ။