စတုလောကပါလ နတ်ကြီးတို့ လူ့ပြည်တွင် စာရင်းမှတ်ခြင်း (၃) မျိုး


၁။ စတုလောကပါလ အမစ္စ နတ်သားများ။ လဆန်းလဆုတ် ရှစ်ရက်နေ့တွင် မှတ်၏။
၂။ စတုလောကပါလ ပုတ္တ နတ်သားများ။ တစ်ဆယ့်လေးရက် လကွယ်နေ့တွင် မှတ်၏။
၃။ စတုလောကပါလ နတ်မင်းကြီးများ ကိုယ်တိုင်။ လပြည့် လကွယ်နေ့များတွင် မှတ်၏။