ကညာ (၉) ရပ်


၁။ ဒါရိကာ = ခုနစ်နှစ်။
၂။ ဂေါရီ = ရှစ်နှစ်။
၃။ ကညာ = ဆယ်နှစ်။
၄။ ကုမာရီ = ဆယ့်နှစ်နှစ်။
၅။ သွေးစုန်း = ဆယ့်သုံးနှစ်။
၆။ မျက်မည်း = ဆယ်ငါးနှစ်။
၇။ မျက်ဝန်း = နှစ်ဆယ်။
၈။ မျက်ညွတ် = နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်။
၉။ မြောင်းဘူး = လေးဆယ်။