အနရိယ ဝေါဟာရမျိုး (၈) ပါး


၁။ အဒိဌေ ဒိဌဝါဒတိတာ = မမြင်ကို အမြင်လုပ်၍ ပြောခြင်း။
၂။ အသုတေ သုတဝါဒိတာ = မကြားကို အကြားကိုလုပ်၍ ပြောခြင်း။
၃။ အမုတေ မုတဝါဒိတာ = မထိကို အထိလုပ်၍ ပြောခြင်း။
၄။ အဝိညာတေ ဝိညာတဝါဒိတာ = မသိကိုအသိလုပ်၍ ပြောခြင်း။
၅။ ဒိဌေ အဒိဌာဝ်ဒိတာ = အမြင်ကို အမြင်လုပ်၍ ပြောခြင်း။
၆။ သုတေ အသုတဝါဒိတာ = အကြားကိုမကြားလုပ်၍ ပြောခြင်း။
၇။ မုတေ အမုတဝါဒိတာ = အထိကို အထိလုပ်၍ ပြောခြင်း။
၈။ ဝိညာတေ အဝိညာတဝါဒိတာ = အသိကို မသိလုပ်၍ ပြောခြင်း။