ငွေမျိုး (၂၂) ပါး


၁။ ရူပိယာ၊
၂။ ရဇတ၊
၃။ သဇ္ဇု၊
၄။ သဇ္ဇ၊
၅။ ရုပိန၊
၆။ မြင်းက၊
၇။ မိုင်းမော်၊
၈။ တောင်ကဲ၊
၉။ ကျိုင်းဘောင်၊
၁၀။ ထိပ်ကူ၊
၁၁။ တာမုံ၊
၁၂။ ဖွယ်၊
၁၃။ ဘင်ဘွာ၊
၁၄။ ငွေစိမ်း၊
၁၅။ စည်မည်၊
၁၆။ နာဟူ၊
၁၇။ ကုံခေါ်၊
၁၈။ သာခွာ၊
၁၉။ ကျူ၊
၂၀။ ချော်ပင်ပေါက်၊
၂၁။ ရွှေတောင်လက်ယာ၊
၂၂။ ဇေယျာကျော်။