အရိယာတို့ နှလုံးမသွင်း မပြုလုပ်သော တရား (၈) ပါး


၁။ သင်္ခါတရားမှုကို သုခဟု နှလုံးမသွင်းခြင်း။
၂။ အတ္တဟု နှလုံးမသွင်းခြင်း။
၃။ မာတုဃာတက ။
၄။ ပိတာဃာတက။
၅။ အရဟန္တာဃာတက။
၆။ လောဟိတုပ္ပတဒက။
၇။ သံဃဘေဒက ကံတို့ကိုအကျူးလွန်တော့ခြင်း။
၈။ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှ တစ်ပါးသော ဆရာတို့ကို မရှာမှီးတော့ခြင်း။