အစွန်းသုံးပါးမှ လွတ်သော သားငါး (၃) မျိုး

၁။ လူတို့ တန္တိသတ်လေဘိသည်ကို မိမိကိုယ်ထင် မမြင်ထသော သားငါး။
၂။ ရည်၍ သတ်ခြင်း သတင်းကိုလည်း မကြားထသော သားငါး။
၃။ ငါ့ကို ရည်ကာ သတ်သည်သာဟု ရွံရှာခြင်းလည်း မရှိသော သားငါး။