အမျိုးမရှိ (၄) ပါး


၁။ သူဌေးမျိုးလည်း တစ်ပါး။
၂။ ပညာရှိလည်း တစ်ပါး။
၃။ မင်းမျိုးလည်း တစ်ပါး။
၄။ သူဆင်းရဲလည်း တစ်ပါး။

တစ်နည်း

၁။ သဒ္ဓါရိုးလည်း အမျိုးမရှိ။
၂။ ပညာရိုးလည်း အမျိုးမရှိ။
၃။ ရဲရိုးလည်း အမျိုးမရှိ။
၄။ လက္ခဏာအင်္ဂါနှင့် ပြည့်စုံသော မိန်းမသည်လည်း အမျိုးမရှိ။