ကိလေသာ (၁၀) ပါး


၁။ လောဘ - လိုချင်တပ်မက်မှု။
၂။ ဒေါသ - အမျက်ထွက်သဖြင့် အပြစ်ရှိမှု။
၃။ မောဟ - အမြင်မှန်မရမှု။
၄။ မာန - မိမိကိုယ်ကို အကြီးမှု။
၅။ ဒိဋ္ဌိ - အယူလွဲမှားမှု။
၆။ ဝိစိကိစ္ဆာ - အာရုံကို မဆုံးဖြတ်နိုင်မှု။
၇။ ထိန - မည်သည်ကိုမျှ စိတ်မဝင်စား (ပျင်းမှု)
၈။ ဥဒ္ဓစ္စ - စိတ်ပျံ့လွင်မှု (စိတ်မငြိမ်မှု)
၉။ အဟိရိက - အကုသိုလ်လုပ်ရန် မရှက်မှု။
၁၀။ အနောတ္တပ္ပ - အကုသိုလ်လုပ်ရန် မကြာက်မှု။