ကြီးပွားတိုးတက်ကြောင်းတရား (၇) ပါး


၁။ ဥဋ္ဌာနတော - မပျင်းမရိ လုံ့လရှိသောသူ၊
၂။ သတိမတော - သတိသမ္ပဇဉ်ရှိသူ၊
၃။ သုစိကမ္မဿ - လုပ်ငန်း၌ သန့်ရှင်းသပ်ရပ် ကောင်းမွန်သူ၊
၄။ နိသမ္မကာရိနော - စူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးမှ အလုပ်လုပ်သူ၊
၅။ သညတဿ - ကိုယ်နှုတ်စိတ်တို့ကို နိုင်နင်းစွာ စောင့်ထိန်းနိုင်သူ၊
၆။ ဓမ္မဇီဝိနော - တရားသော နည်းလမ်းဖြင့် အသက်မွေးသူ၊
၇။ အပ္ပမတ္တဿ - ကုသိုလ်တရား၌ မမေ့လျော့သူ။