ဣရိယာပထ (၄) ပါး

၁။ တိဋ္ဌ - ထခြင်း။
၂။ စရ - သွားခြင်း။
၃။ နိသိန္န - ထိုင်ခြင်း။
၄။ သယာန - လျောင်းခြင်း၊ အိပ်ခြင်း။