အဝန္ဒိယပုဂ္ဂိုဟ် (၂၅) ယောက်


၁။ အန္တရဃရံ ပဝိဋ္ဌော အဝန္ဒိယော - မြို့တွင်းရွာတွင်း ဝင်သွားနေသော ရဟန်း၊
၂။ ရစ္ဆာဂတော - ခရီးလမ်းသွားနေသော ရဟန်း၊
၃။ ဩတမသိတော - မှောင်ကြီးမဲမဲထဲ၌ နေသော ရဟန်း၊
၄။ အသမန္နာဟရန္တော - စိတ်ဝင်စားစွာ အလုပ်လုပ်နေသော ရဟန်း၊
၅။ သုတ္တော - အိပ်ပျော်နေသော ရဟန်း၊
၆။ ယာဂုပါနေ - ယာဂုသောက်နေသော ရဟန်း၊
၇။ ဘတ္တဂ္ဂေ - ဆွမ်းစားကျောင်း၌ ဆွမ်းဖြင့် စီမံနေသော ရဟန်း၊
၈။ ကောဝတ္တော - ရန်သူဂိုဏ်း၊ ရန်သူဖက်၌ ပါသော်လည်းကောင်း၊
၉။ အညာဝိဟိတော - တစ်ခုခု ကြံစည်စိတ်ကူးနေသော်လည်းကောင်း၊
၁၀။ နဂ္ဂေါ - အဝတ်မဆီး ဗလာကိုယ်တည်းနေသော်လည်းကောင်း၊
၁၁။ ခါဒန္တော - ခဲဖွယ် (၁၂) ပါး ခဲစားနေသော်လည်းကောင်း၊
၁၂။ ဘုဉ္ဇန္တော - ဘောဇဉ် (၅) ပါး စားနေသော်လည်းကောင်း၊
၁၃။ ဥစ္စာရံ ကရောန္တော - ကျင်ကြီးစွန့်နေသော်လည်းကောင်း၊
၁၄။ ပဿာဝံကရောန္တော - ကျင်ငယ်စွန့်နေသော်လည်းကောင်း၊
၁၅။ ဥက္ခိတ္တကော - သံဃာမှ ကြဉ်ထားသော်လည်းကောင်း၊
၁၆။ ပစ္ဆာဥပသမ္ပန္နော - မိမိအောက်ငယ်သော ရဟန်း၊
၁၇။ အနုပသမ္ပန္နော - ရဟန်းမဟုတ်သူ ဟူသမျှ၊
၁၈။ အဓမ္မဝါဒီ - အယူချွတ်လွဲနေသော ရဟန်းကြီး၊
၁၉။ မာတုဂါမော - မိန်းမမှန်သမျှ၊
၂၀။ ပဏ္ဍကော - ပဏ္ဍုက်ရဟန်း၊
၂၁။ ပါရိဝါသိကော - ပရိဝတ် (သံဃာဒိသိသ်အာပတ်ဖြေ) နေသော ရဟန်း၊
၂၂။ မူလာယပရိကဿနာရဟော - သံဃာဒိသိသ်အာပတ်ဖြေဆဲ၌ အာပတ် ထပ်သင့်၍ မူရင်းမှ ပြန်ကျင့်နေသော ရဟန်း၊
၂၃။ မာနတ္တာရဟော - ပရိဝတ်နေပြီး၍ သံဃာမြတ်နိုးထိုက်သော ရဟန်း၊
၂၄။ မာနတ္တာစာရိကော - ပရိဝတ်နေပြီး၍ သံဃာမြတ်နိုးအောင် မာနတ်ဆောက်တည်နေသော ရဟန်း၊
၂၅။ အဗ္ဘာနာ ရဟော အဝန္ဒိယော - သံဃာမြတ်နိုးအောင် ကျင့်ပြီး၍ သံဃာဘောင်သို့ ပြန်သွင်းထိုက်သော ရဟန်း။