စတုပါရိသုဒ္ဓိသီလ (၄) ပါး


၁။ ပါတိ မောက္ခ သံဝရသီလ - အာပတ် ခုနစ်ပုံကို ကောင်းစွာ စောင့်ခြင်း။
၂။ ဣန္ဒြိယသံဝရသီလ - ဣန္ဒြေခြောက်ပါးကို ကောင်းစွာစောင့်ခြင်း။
၃။ အာဇီဝ ပါရိသုဒ္ဓိ သီလ - မိစ္ဆာဇီဝမှ ကြဉ်၍ ကောင်းစွာစောင့်ခြင်း။

၄။ ပစ္စယ သန္နိဿိတ သီလ - ဆွမ်း၊ သင်္ကန်း၊ကျောင်း၊ ဆေးတည်းဟူသော ပစ္စည်း လေးပါးကို ပစ္စဝေက္ခဏာ တင်၍ ဆင်ခြင် သုံးသပ်ခြင်း။