ကျောက်မျက်ရွဲမျိုး (၄) ပါး


၁။ ဇေယော် - အဆင်း၊ အရောင် အရစ်ရစ်အပတ်ပတ်ရှိသည်။
၂။ ဥဿဖယား - ထိပ်ဖျား၌ တံခွန်ရှိသည်။
၃။ ဝေယော် - အဆင်းအရောင် ရွှေတံခွန်ရှိသည်။
၄။ မယော်ရပ် - အဆင်းအရောင်၊ အဖြူအနီ တံခွန်ရှိသည်။