ဂတိ (၅) ပါး


၁။ နိရယဂတိ - ငရဲသို့လားခြင်း။
၂။ ပေတဂတိ - ပြိတ္တာဘဝသို့ လားခြင်း။
၃။ တိရစ္ဆာနဂတိ - တိရစ္ဆာန်ဘဝသို့ လားခြင်း။
၄။ မနုဿဂတိ - လူ့ဘဝသို့ လားရခြင်း။
၅။ ဒေဝဂတိ - နတ်ဘဝသို့ လားရခြင်း။