ဥပါသကာများ မလုပ်အပ်သည့် (၅) မျိုး


၁။ လက်နက်ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်ခြင်း။
၂။ လူသတ္တဝါကို ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်ခြင်း။
၃။ အသားကို ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်ခြင်း။
၄။ သေအရက်ကို ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်ခြင်း။
၅။ အဆိပ်ကို ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်ခြင်း။
(ပဉ္စက အင်္ဂုတ္တိုရ် ဥပါသကဝဂ်၊ ၇ - ဝါဏိဇ္ဇသုတ်)