အာရုံ (၅) ပါး

၁။ ရူပါရုံ - ဆင်း၏ အာရုံ။
၂။ သဒ္ဒါရုံ - အသံ၏ အာရုံ။
၃။ ဂန္ဓာရုံ - အနံ့၏ အာရုံ။
၄။ ရသာရုံ - အရသာ၏ အာရုံ။
၅။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ - အတွေ့၏ အာရုံ။