ကိုယ်လုပ်တော် (၃) မျိုး


၁။ ဝတီဘွဲ့ခံ ကိုယ်လုပ်တော်ကြီး။
၂။ သီရိဘွဲ့ခံ ကိုယ်လုပ်တော်လတ်။
၃။ မင်းတပ်၍ ခေါ်သည့် ၂ လုံး ၃ လုံး ဘွဲ့ခံ ကိုယ်လုပ်တော်ငယ်များ။