အရိယသာဝက(၃) မျိုး

၁။ အဂ္ဂသာဝက- မြတ်သော ရဟန္တာ၊ ရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့် ရှင်မောဂ္ဂလာန်။
၂။ မဟာသာဝက- မဟာကဿပ စသော အသီတိမဟာသာဝက (၈၀)။
၃။ ပကတိသာဝက- သာမန် ရဟန္တာများ။