အရွယ် (၁၀) ပါး


၁။ မန္ဒ - ပညာနုံ့သောအရွယ်၊
၂။ ခိဍ္ဍ - စိတ်ပျံ့လွင့်သောအရွယ်၊
၃။ ဝဏ္ဏ - အဆင်းဆောင်သောအရွယ်၊
၄။ ဗလ - ခွန်အားပြည့်စုံသောအရွယ်၊
၅။ ပညာ - ပညာရသောအရွယ်၊
၆။ ဟာယန - အားယုတ်သောအရွယ်၊
၇။ ပဗ္ဘာရ - လေးလံသောအရွယ်၊
၈။ ကုဋိလ - ကိုင်းညွတ်ခါးကုန်းသောအရွယ်၊
၉။ မုဟ - တွေဝေသောအရွယ်၊
၁၀။ သယန - တုံးလုံးနေရသောအရွယ်။