အရိယာကထာ (၁၀) မျိုး


၁။ အပ္ပိစ္ဆကထာ - အလိုနည်းမှုနှင့် စပ်သောစကား၊
၂။ သန္တုဋ္ဌိကထာ - ရောင့်ရဲလွယ်မှုနှင့် စပ်သောစကား၊
၃။ ပဝိဝေကကထာ - ဆိတ်ငြိမ်မှုနှင့် စပ်သောစကား၊
၄။ အသံသဂ္ဂကထာ - ရှင်လူတို့နှင့် ရောရောယှက်ယှက် မဆက်ဆံလိုကြောင်းနှင့် စပ်သောစကား၊
၅။ ဝီရိယာရမ္ဘကထာ - ဝိပဿနာတရား အားထုတ်ကြိုးစားမှုနှင့် စပ်သောစကား၊
၆။ သီလကထာ - သီလနှင့်စပ်သောစကား၊
၇။ သမာဓိကထာ - သမာဓိနှင့်စပ်သောစကား၊
၈။ ပညာကထာ - ပညာနှင့်စပ်သောစကား၊
၉။ ဝိမုတ္တိကထာ - မဂ်ဖိုလ်နှင့်စပ်သောစကား၊
၁၀။ ဝိမုတ္တိဉာဏဒဿနကထာ - ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ်နှင့်စပ်သောစကား။