ဩဃ (၄) ဖြာ


၁။ ကာမောဃ - ကာမရေယဉ်ကျော၌ မျောပါခြင်း။
၂။ ဘဝေါဃ - ဘဝရေယဉ်ကျော၌ မျောပါခြင်း။
၃။ ဒိဋ္ဌောဃ - အယူရေယဉ်ကျော၌ မျောပါခြင်း။
၄။ အဝိဇ္ဇောဃ - မသိမှုရေယဉ်ကျော၌ မျောပါခြင်း။