ကပ်မျိုး (၇) ပါး


၁။ ပန်းနု၊
၂။ ပန်းမ၊
၃။ စူလာနဖာ၊
၄။ ကတြသင်္ချေ၊
၅။ ကုလားဆောင်းမေးခါး၊
၆။ ကွတ်ကရာ၊
၇။ ကပ္ဖိုလ်။