ကိန်း (၂) မျိုး


၁။ ဧကဝုစ်ကိန်း - ဧက + ဝစန - တစ်ခုတည်းသော အရေအတွက် စကား။
၂။ ဗဟုဝုစ်ကိန်း - ဗဟု + ဝစန - တစ်ခုထက်ပိုသော အရေအတွက်။