ကျွန် (၃) ဆက်


၁။ ကျွန် - ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ ခိုင်းစေထားသော ငွေဝယ်ကျွန်။
၂။ သားပေါက် - ငွေဝယ်ကျွန်မှ မွေးသော သားသမီး ကျွန်။
၃။ သားတက် - သားပေါက်ကျွန်မှ မွေးသော သားသမီး ကျွန်။