အနောဓိသပုဂ္ဂိုလ် (၅) ယောက်

၁။ သဗ္ဗေ သတ္တာ - အာရုံငါးပါး၌ တပ်မက်သော သတ္တဝါ။
၂။ သဗ္ဗေ ပါဏာ - ထွက်သက်ဝင်သက် ရှိသော သတ္တဝါ။
၃။ သဗ္ဗေ ဘူတာ - ကံကိလေသာတို့မှ ဖြစ်ကုန်သော သတ္တဝါ။
၄။ သဗ္ဗေ ပုဂ္ဂလာ - ငရဲနှင့် နိဗ္ဗာန်သို့ သွားတတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်။
၅။ သဗ္ဗေ အတ္တဘာဝပရိယာပန္နာ - ခန္ဓာ အတ္တဘောရှိသော သတ္တဝါ။