ဣန္ဒြေ (၅) ပါး

၁။ သဒ္ဓိန္ဒြေ - မှန်သော တရားကို ယုံကြည်ခြင်း။
၂။ သတိန္ဒြေ - အမှတ်သတိရှိခြင်း။
၃။ ဝီရိယိန္ဒြေ - လွတ်မြောက်မှု ကြိုးစားခြင်း။
၄။ သမာဓိန္ဒြေ - တည်ငြိမ်မှုရှိခြင်း။
၅။ ပညိန္ဒြေ - သိမှုမှန်ကန်ခြင်း။
(သင်္ဂြိုဟ်)