အနုသယ ကိလေသာ (၇) ပါး


၁။ ကာမရာဂနုသယ - ကိလေသာ၌ စွဲကပ်တတ်ခြင်း။
၂။ ဘဝရာဂါနုသယ - ဘဝ၌ စွဲကပ်တတ်ခြင်း။
၃။ ပဋိဃာနုသယ - အမျက်ဒေါသ၌ စွဲကပ်တတ်ခြင်း။
၄။ မာနာနုသယ - အထင်ကြီးမှု၌ စွဲကပ်တတ်ခြင်း။
၅။ ဒိဋ္ဌာနုသယ - အယူ၌ စွဲကပ်တတ်ခြင်း။
၆။ ဝိစိကိစ္ဆာနုသယ - အာရုံမဆုံးဖြတ်နိုင်မှု၌ စွဲကပ်တတ်ခြင်း။
၇။ အဝိဇ္ဇာနုသယ - မသိမှု၌ စွဲကပ်တတ်ခြင်း။