အနိယတဘူမိက ဓမ္မ (၈) ပါး (အထူးမပြုအပ်သော သဘောတရား)


၁။ ကုက္ကုစ္စ = နောင်တပူပန်ခြင်း၊ ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း။
၂။ မိဒ္ဓ = ငိုက်မျဉ်းခြင်း။
၃။ ဝိတ္တက = အထူးကြံခြင်း။
၄။ ဝိစာရ = သုံးသပ်စီရင် ဆင်ခြင်ခြင်း။
၅။ ရာဂ = တပ်စွမ်းမက်မောခုံမင်ချစ်ခင်ခြင်း။
၆။ ဒေါသ = ပြစ်မှားခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ မုန်းခြင်း။
၇။ မာန = ထောင်လွှားတက်ကြွခြင်း။
၈။ ဝိစိကိစ္ဆာ = မဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း၊ သို့လော သို့လောဖြစ်ခြင်း။