ခိုးခြင်း (၅) ပါး


၁။ ထေယျာဝဟာရ - အိမ်နံရံခြံစပ်ဖောက်ခြင်း စသည်ပြု၍ ပုန်းကွယ်လျက်ခိုးခြင်း၊ ချိန်စဉ်းလဲ၊ တင်းစဉ်းလဲ၊ အသပြာစဉ်းလဲ စသည်တို့ဖြင့် လှည့်ပတ်၍ ခိုးခြင်း။
၂။ ပသယှာဝ ဟာရ - အနိုင်အထက်နှိပ်စက်၍ ခိုးခြင်း(ဓားပြတိုက်ခြင်း)။
၃။ ပဋိစ္ဆန္နာဝဟာရ - မြက်၊ သစ်ရွက် စသည်တို့ဖြင့် ဖုံးလွှမ်း၍ ခိုးခြင်း။
၄။ ပရိကပ္ပါဝဟာရ - ဥစ္စာအရပ်ကို ကြံ၍ ခိုးခြင်း။
၅။ ကုသာဝဟာရ - ကမ္ပည်းပြောင်း၍ ခိုးခြင်း။