အသမ္ဘိန္နဓာတ်တော် (၇) ဆူ


၁။ နဖူးသင်းကျစ်တော်ဓာတ် တစ်ဆူ၊
၂ - ၅။ စွယ်တော်ဓာတ် လေးဆူ၊
၆ - ၇။ ညှပ်ရိုးတော်ဓာတ် နှစ်ဆူ။