ကောက်လတ်မျိုး (၁၀) ပါး


၁။ ဇဂါတာ၊
၂။ မယ်စော၊
၃။ အံ့ပေါ၊
၄။ ပြစ်ထူ၊
၅။ သလဲဖြူ၊
၆။ ဆန်မြူကြမ်း၊
၇။ ရွှေအပ်၊
၈။ ဖွတ်မြီး၊
၉။ ငှက်ပျောညွန့်၊
၁၀။ နမသလေး။