အရပ် (၁၀) မျက်နှာ


၁။ ပုရတ္ထိမာယ ဒိသာယ - အရှေ့အရပ်မျက်နှာ၊
၂။ ပစ္ဆိမာယ ဒိသာယ - အနောက်အရပ်မျက်နှာ၊
၃။ ဥတ္တရာယ ဒိသာယ - မြောက်အရပ်မျက်နှာ၊
၄။ ဒက္ခိဏာယ ဒိသာယ - တောင်အရပ်မျက်နှာ၊
၅။ ပုရတ္ထိမာယ အနုဒိသာယ - အရှေ့မြောက် အရပ်မျက်နှာ၊
၆။ ပစ္ဆိမာယ အနုဒိသာယ - အနောက်တောင် အရပ်မျက်နှာ၊
၇။ ဥတ္တရာယ အနုဒိသာယ - အနောက်မြောက် အရပ်မျက်နှာ၊
၈။ ဒက္ခိဏာယ အနုဒိသာယ - အရှေ့တောင် အရပ်မျက်နှာ၊
၉။ ဟေဋ္ဌိမာယ ဒိသာယ - အောက်အရပ်မျက်နှာ၊
၁၀။ ဥပရိမာယ ဒိသာယ - အထက်အရပ်မျက်နှာ။