ကိုးခန်းပျို့တွင်ပါဝင်သော အခန်း (၉) ခန်း


၁။ ဟတ္ထိပါလ တောထွက်ခန်း။
၂။ အသပါလ တောထွက်ခန်း။
၃။ ဂေါပါလ တောထွက်ခန်း။
၄။ အဇပါလ တောထွက်ခန်း။
၅။ ပုရောဟိတ်ပုဏ္ဏားကြီး တောထွက်ခန်း။
၆။ ပုဏ္ဏေးမကြီး တောထွက်ခန်း။
၇။ ဧသုကာရီမင်းကြီး တောထွက်ခန်း။
၈။ ၄င်းမိဖုရားကြီးနှင့် ထခုနှစ်ပြည်ထောင်သားတို့ တောထွက်ခန်း။
၉။ ဇာတ်ပေါင်းခန်း။