ကြိယာဝိသေသန (၃) မျိုး


၁။ မူလကြိယာဝိသေသန - မူလ သဘောအတိုင်း ကြိယာကို ပြုပြင်သောပုဒ်။
၂။ သမ္ဗန္ဓ ကြိယာဝိသေသန - ဆက်စပ်၍ ကြိယာကို အထူးပြုသောပုဒ်။
၃။ ပုစ္ဆာ ကြိယာဝိသေသန - မေးခွန်းစကားပါသော ကြိယာဝိသေသန။

တစ်နည်း

၁။ ပုဗ္ဗကာလကြိယာဝိသေသန
၂။ အပရကာလကြိယာဝိသေသန
၃။ သမာနကာလကြိယာဝိသေသန