အစားကြီးသူ (၅) ယောက်


၁။ အာဟာရဟတ္ထက - မထနိုင်သဖြင့် လက်ကို ဆွဲလှဲ့ပါဦး ဟု စားသောသူ တစ်ယောက်။
၂။ အလံသာဋက - ကျွတ်သွားသည့် ပုဆိုးကို ပြန်၍ မကောက်နိုင်အောင် စားသောသူ တစ်ယောက်။
၃။ တတ္ထဝဋ္ဋက - မထနိုင်သဖြင့် တစ်ပြောင်းတစ်ပြန် လှိမ့်၍ နေရအောင် စားသောသူ တစ်ယောက်။
၄။ ကာကမာသကာ - ခံတွင်းထဲသို့ ကျီးနှိုက်၍ စားနိုင်အောင် စားသောသူ တစ်ယောက်။
၅။ ဘုတ္တဝမိဒက- စားပြီးသမျှ အံထွက်အောင် စားသောသူ တစ်ယောက်။