ဥပါဒါန်တရား (၄) ပါး

၁။ ကာမုပါဒါန် - ကိလေသာကာမကို စွဲလမ်းခြင်း။
၂။ ဒိဋ္ဌုပါဒါန် - အယူမှားကို စွဲလမ်းခြင်း။
၃။ သီလဗ္ဗတုပါဒါန် - မိရိုးဖလာအယူကို စွဲလမ်းခြင်း။
၄။ အတ္တဝါ ဒုပါဒါန် - မိမိကိုယ်၌ စွဲလမ်းခြင်း။
(သင်္ဂြိုဟ်)