ကမ္ဘာ (၆) မျိုး


၁။ သာရ ကမ္ဘာ - ဘုရားတစ်ဆူ ပွင့်သောကမ္ဘာ။
၂။ မဏ္ဍကမ္ဘာ - ဘုရားနှစ်ဆူ ပွင့်သောကမ္ဘာ။
၃။ ဝရ ကမ္ဘာ - ဘုရားသုံးဆူ ပွင့်သောကမ္ဘာ။
၄။ သာရ မဏ္ဍ ကမ္ဘာ - ဘုရားလေးဆူ ပွင့်သောကမ္ဘာ။
၅။ ဘဒ္ဒကမ္ဘာ - ဘုရားငါးဆူ ပွင့်သော ကမ္ဘာ။
၆။ သုညကမ္ဘာ - ဘုရားမပွင့်သော ကမ္ဘာ။
(ဗုဒ္ဓဝံသပါဠိ)