ကထာ (၃) ပါး


၁။ သံဝရာသံဝရကထာ - ဝိနည်းတရားမည်၏။
၂။ ဒိဋ္ဌိဝိနိဝေဓကထာ - သုတ်တရားမည်၏။
၃။ နာမရူပ ပရိစ္ဆေဒကထာ - အဘိဓမ္မာမည်၏။