အရုဏ်တက်လင်္ကာ (၁၂) ပါး


၁။ ခူး၊ ပြန်၊ နှင်း၊ ထွေ၊ တန်ခူးလ = ၅ - ၀၀
၂။ ဆုန်၊ လေ၊ ပေါ်၊ နေ၊ ကဆုန်လ = ၄ - ၅၀
၃။ ယုန်၊ ဝေ၊ ဝေ၊ ထပ်၊ နယုန်လ = ၄ - ၄၀
၄။ ဆို၊ လတ်၊ စာ၊ တော်၊ ဝါဆိုလ = ၄ - ၃၀
၅။ ခေါင်၊ လှော်၊ လှူ၊ ထု၊ ဝါခေါင်လ = ၄ - ၄၀
၆။ လင်း၊ လှူ၊ မ၊ ထွေး၊ တော်သလင်းလ = ၄ - ၅၀
၇။ ကျွတ်၊ မေး၊ နင်၊ တို့၊ သီတင်းကျွတ်လ = ၅ - ၀၀
၈။ မုန်း၊ ပို့၊ အော်၊ နေ၊ တန်ဆောင်မုန်းလ = ၅ - ၁၀
၉။ တော်၊ မေ၊ ကျော်၊ ဋ္ဌေး၊ နတ်တော်လ = ၅ - ၂၀
၁၀။ ပြာ၊ ပေး၊ ဆန်၊ တောင်း၊ ပြာသိုလ = ၅ - ၃၀
၁၁။ တွဲ၊ ပြောင်း၊ ခေါ်၊ နော်၊ တပို့တွဲလ = ၅ - ၂၀
၁၂။ ပေါင်း၊ ပေါ်၊ အ၊ တက်၊ တပေါင်းလ = ၅ - ၁၀
မှတ်ချက် ။ ။ စနေကို (၀) ယူပါ။