စေတီယကျွန် (၄) ပါး


၁။ ကုလုပက - မင်းကို စိုးကပ်ပြုစုသူကို ဝယ်အပ်သောကျွန်။
၂။ အညဒိန္န - သူတစ်ပါး ပေးလှူသောကျွန်။
၃။ သုဒ္ဓါဇာတ - အမိအရံစောင့် အဖ အလွတ်လူ ဖြစ်သောကျွန်။
၄။ ရာဇဒိန္န - ပြည့်ရှင်မင်းက ပေးသောကျွန်။