အပျိုတော်ကကြိုး (ပလို့) (၁၂) မျိုး


၁။ မျက်ခုံးပလို့၊
၂။ မေးပလို့၊
၃။ ပခုံးပလို့၊
၄။ ရင်ပလို့၊
၅။ လက်ရုံးပလို့၊
၆။ လက်ခုံပလို့၊
၇။ တစ်ခြင်းပလို့၊
၈။ အရုပ်ကြိုးလိမ်ပလို့၊
၉။ ဘယ်ခြေညာလက်ပလို့၊
၁၀။ စုံပလို့၊
၁၁။ လက်စုံပလို့၊
၁၂။ နတ်ယိုင်အက။