အဝိဟာဘုံသို့ ရောက်ဆဲခဏ၌ ရဟန္တာဖြစ်ကြသူ (၇) ဦး


၁။ ဥပက၊
၂။ သလဘဏ္ဍ၊
၃။ ပက္ကုသာတိ၊
၄။ ဘဒ္ဒိယ၊
၅။ စဏ္ဍဒေဝ၊
၆။ ဗဟုရန္တီ၊
၇။ ပိင်္ဂယ။