စာရွတ်ဖတ်ရာတွင် ကွဲပြားသော အက္ခရာအသံ (၄) မျိုး။


၁။ သိထိလအက္ခရာ - အသံကို လျော့လျော့ထား၍ ရွတ်ဖတ်ရသော အက္ခရာ။ ဥပမာ - က၊ ဂ၊ စ၊ ဇ။

၂။ ဓနိတ အက္ခရာ - အသံကို တင်းတင်းထား၍ ရွတ်ဖတ်ရသော အက္ခရာ။ ဥပမာ - ခ၊ ဃ၊ ဆ၊ စျ။
၃။ နိဂ္ဂဟိတ အက္ခရာ - နှာခေါင်းသံနှင့် ဖတ်ရသော အက္ခရာ။ ဥပမာ - င၊ ည၊ ဏ၊ န၊ မ။
၄။ ဝိမုတ္တအက္ခရာ - အားလုံး နှင်နှင် အသံလျော့လျော့ ရွတ်ဖတ်ရသော အဝဂ်များ။ ဥပမာ - ယ၊ ရ၊ လ၊ ဝ၊ သ၊ ဟ၊ ဠ၊ အ။