အပဥစ္စာ (၃) မျိုး

၁။ အင်္ဂမ - အသက်မရှိ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း။
၂။ ဇင်္ဂမ - အသက်ရှိ၍ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း။
၃။ ထာဝရ - မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း။