အိုးလေးမျိုးတရား (၄) ပါး

၁။ အတွင်း၌ အချည်းနှီးဖြစ်လျက် ပိတ်ထားသော အိုး။
၂။ အတွင်း၌ ပြည့်လျက် ဖွင့်ထားသော အိုး။
၃။ အတွင်း၌ အချည်းနှီးဖြစ်လျက် ဖွင့်လည်း ဖွင့်ထားသော အိုး။
၄။ အတွင်း၌ ပြည့်လည်းပြည့် ပိတ်လည်း ပိတ်ထားသော အိုး။
(ပုဂ္ဂလပညတ်နှင့် စတုက္ကအင်္ဂုတ္တိုရ်)