ခံဝန်သူ (၁၂) ဦး (ပဋိညာဉ်)


၁။ မြေးယူသည်ကို အဘိုး ခံဝန်ခြင်း၊
၂။ သားယူသည်ကို အဖ ခံဝန်ခြင်း၊
၃။ အဘိုးယူသည်ကို မြေး ခံဝန်ခြင်း၊
၄။ အဖ ယူသည်ကို သား ခံဝန်ခြင်း၊
၅။ မြီစားလည်းဖြစ် မြီတိုင်လည်းဖြစ် ခံဝန်ခြင်း၊
၆။ ယူစဉ် မြီတိုင်ဖြစ်၍ အတူစားသူ ခံဝန်ခြင်း၊
၇။ ကျွန်ယူသည်ကို သခင် ခံဝန်ခြင်း၊
၈။ တပည့် ယူသည်ကို ဆရာ ခံဝန်ခြင်း၊
၉။ ဆရာ ယူသည်ကို တပည့် ခံဝန်ခြင်း၊
၁၀။ ဆွေမျိုးတစ်ဦး ယူသည်ကို ဆွေမျိုးတစ်ဦးက ခံဝန်ခြင်း၊
၁၁။ မြီစား တင်သွင်းသူ ခံဝန်ခြင်း၊
၁၂။ မြီရှင် တင်သွင်းသူ ခံဝန်ခြင်း။